Regulamin

Regulamin sklepu internetowego w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej


1. Warunki ogólne


1.1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep.muzeumkolbuszowa.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.


1.2.  Sklep sklep.muzeumkolbuszowa.pl jest prowadzony przez: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (zwane dalej „Muzeum”) z siedzibą przy ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa, NIP 814-12-80-431, REGON 000286189. Kontakt: tel. 17  22 71 071, 669 001 223, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Muzeum wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – PRM/103/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku. Muzeum posiada osobowość prawną na podstawie wpisu nr 9/99 do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez samorząd Województwa Podkarpackiego. Muzeum prowadzi działalność w oparciu o Statut Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (Uchwała nr XXIX/545/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r.).

1.3. Osoba odpowiedzialna za pracę sklepu jest wymieniona w opisie sklepu, znajdującym się na stronie internetowej.

1.4. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania sklepu  internetowego Muzeum. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie zamówienia w sklepie internetowym sklep.muzeumkolbuszowa.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Usługodawca, czyli Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności (pkt. 10 niniejszego regulaminu). Akceptacja regulaminu przez Usługobiorcę lub Klienta jest konieczna do zrealizowania Zamówienia.

1.6. Informacje podane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

1.7. Definicje:
1.7.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.7.2. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.7.3. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.7.4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej.
1.7.5. Sprzedawca/Usługodawca/Muzeum – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.
1.7.6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.7.7. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
1.7.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym


2.1. W sklepie internetowym dostępna jest usługa elektroniczna: Formularz Zamówienia.

2.2. Formularz Zamówienia – aby złożyć zamówienie należy skorzystać z Formularza Zamówienia. Formularz ten wyświetla się w momencie dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta pól „Dane do faktury”, „Dodaj adres” (jeśli jest inny niż w danych do faktury), „Wybierz metodę dostawy”, kliknięciu akceptacji warunków sprzedaży zawartych w niniejszym regulaminie oraz kliknięciu pola „Zamówienie
z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość korekty wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu / numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, adres e-mail oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

3. Warunki świadczenia usług


3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej (Rekomendowane są najnowsze dostępne wersje przeglądarek); (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.3. Tryb postępowania reklamacyjnego:
Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Należy w opisie reklamacji podać informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; żądanie Usługobiorcy; oraz dane kontaktowe składającego reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


4. Warunki zawierania umowy sprzedaży


4.1. W momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.2. Regulaminu następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez system Sprzedawcy Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera numer, wartość i status zamówienia oraz pozostałe dane dotyczące zamówienia.

4.2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.1. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego Sprzedawcy.

4.2. Ceny produktów na stronie sklepu internetowego podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych na stronie internetowej, odwoływania akcji promocyjnych ogłoszonych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

4.3. Podane ceny nie obejmują opłaty pocztowej oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. Koszty te są podawane przez system w trakcie składania zamówienia w momencie wyboru formy przesyłki.

4.4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym numerem telefonu i adresem e-mail, na który wysłane zostaje potwierdzenie złożenia zamówienia. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak nr. telefonu) nie będą rozpatrywane. Muzeum zastrzega sobie także prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

4.5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Muzeum zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4.6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.


4.7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu kontaktując się z pracownikiem prowadzącym sklep (dane podane w opisie sklepu na stronie internetowej). Zmiany można nanosić do momentu wystawienia faktury.


4.8. Każdy Klient otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy podać dokładną nazwę, dane adresowe oraz NIP firmy.


5. Sposoby i terminy płatności za produkt


5.1. Klient może skorzystać z  następujących sposobów płatności:
5.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
5.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
5.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wysłaniem produktów.
Płatności należy dokonać na nr konta: 42 12 40 2627 1111 0000 32536124 podając:
- hasło: e-sklep,
- nr zamówienia,
- nazwę towaru (-ów) i/lub tytuł zakupionej książki (-ek).
- możliwość bezpłatnego odbioru osobistego.

5.2. Termin płatności:
5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


6. Sposoby, koszty i termin dostawy oraz odbioru produktu


6.1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep nie umożliwia wysyłki towarów zagranicę.

6.2. Klient może skorzystać z następujących sposobów dostawy lub odbioru produktu:
6.2.1. Przesyłka kurierem (Poczta Polska S.A. lub InPost) z przedpłatą na wskazane konto.  
6.2.2. Przesyłka kurierem (Poczta Polska S.A. lub InPost) za pobraniem.
6.2.3. Odbiór osobisty w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem: ul. Wolska 36, 36-100 Kolbuszowa w godzinach: 9:00-17:00 (kwiecień-październik) lub 9:00-16:00 (listopad-marzec).

6.3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


6.4. Odbiór osobisty produktu przez Klienta jest bezpłatny.

6.5. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
6.5.1. przy płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
6.5.2. przy płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu podano inny termin. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
6.6.1. przy płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
6.6.2. przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Reklamacja produktu


7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa: Kodeks Cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

7.2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
7.2.1. nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
7.2.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
7.2.3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
7.2.4. Został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
- pisemnie na adres: ul. Wolska 36, 36-100 Kolbuszowa;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7.4. Należy w opisie reklamacji podać informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; żądanie Klienta odnośnie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz dane kontaktowe składającego reklamację.


7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


7.6. Klient, który dokonuje reklamacji, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. Wolska 36, 36-100 Kolbuszowa.


8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur


8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


8.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


8.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).


8.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.


8.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.


9. Prawo odstąpienia od umowy


9.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
- pisemnie na adres: ul. Wolska 36, 36-100 Kolbuszowa
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest tutaj. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany przez Klienta.


9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
9.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo
- polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia
w posiadanie pierwszego z produktów;
9.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.


9.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić produkt na adres: ul. Wolska 36, 36-100 Kolbuszowa. Najkorzystniejszym wariantem jest odesłanie produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.


9.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.


9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:
9.8.1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.8.2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.


9.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
9.9.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
9.9.2. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
9.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9.9.4. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
9.9.5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9.9.6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;


10. Polityka prywatności


10.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z siedzibą:
ul. Kościuszki 6
36-100 Kolbuszowa
tel. 17  22 71 296  
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt do Inspektora danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


10.2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej „RODO”, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 20018 Nr 133, poz. 1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


10.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przetwarzane w okresie trwania umowy, a także po zakończeniu umowy ze względu na obowiązek przechowywania dokumentacji, w związku z innymi przepisami prawa.


10.4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sklepie internetowym w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez wskazane poniżej okresy:

Cel przetwarzania danych:

Podstawa prawna przetwarzania:

Okres przechowywania danych:

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych lub rachunkowych

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego

10.5. Możliwymi odbiorcami danych osobowych klientów sklepu internetowego są: Poczta Polska S.A. oraz InPost Sp. z o.o.  jako podmioty realizujące przesyłki na zlecenie Administratora oraz R2G Polska Sp. z o.o. jako pośrednik w realizacji przesyłek (są to odbiorcy danych osobowych tylko w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską). Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym przepisami prawa. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie stosownej umowy.


10.6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.


10.7. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży danych wskazany jest uprzednio na stronie sklepu internetowego. Zakup zamówionych produktów w Sklepie przez Klienta jest możliwy po podaniu w formularzu zamówienia danych osobowych Klienta oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Klienta (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu typu checkbox) akceptacji niniejszego regulaminu.


10.8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


10.9. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient w formularzu zamówienia podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.


10.10. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z RODO Klient (osoba fizyczna, której dane dotyczą) ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy Administratora lub Inspektora ochrony danych wskazane na wstępie niniejszej polityki prywatności.


10.11. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem wykorzystywania przez Muzeum danych osobowych Klient (osoba fizyczna, której dane dotyczą)ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


10.12 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.


10.13 Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


10.14. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
- Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
- Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnej nazwy użytkownika i hasła.


11. Postanowienia końcowe


11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego (Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964 nr 16, poz.93 ze zm.)); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.